Regulamin Przedszkola


Przedszkole jest placówką

wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, 

która zapewnia wychowanie i opiekę

dzieci od 2,5 lat do rozpoczęcia

nauki w szkole.

 

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości

niniejszy regulamin prosimy

o przestrzeganie

następujących przepisów:

 

 

 

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z placówki.
4. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
5. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
6. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
7. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie na piśmie.
8. Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 18.00 /od poniedziałku do piątku/.
9. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godziny 18.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
10. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
11. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
12. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Opłata stała pobierana jest z góry, a opłata za wyżywienie - z dołu. Przerwa wakacyjna nie zwalnia z opłaty styałej za przedszkole.
13. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:

 • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc;
 • pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną, do której czynne jest przedszkole;
 • nie opłacanie przedszkola przez okres 1 miesiąca.

14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:

 • rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola.

15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
16. W przypadku zgłoszonej nieobecności wychowanka, począwszy od drugiego dnia nieobecności w przedszkolu, nie naliczana jest dzienna stawka żywieniowa. Dzienna stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności nie naliczana jest , gdy nieobecność została zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym tę nieobecność do godz. 9.00.

17. Wpisowe jest opłatą jednorazową, na wszystkie lata pobytu dziecka w placówce. W przypadku rezygnacji z usług nie podlega zwrotowi.

18. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z co najmniej 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Informację dotyczącą rezygnacji z korzystania z usług przedszkola należy złożyć u dyrektora placówki na piśmie.

 

 

 

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze,

iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie

 tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy,

fizyczny, społeczno-emocjonalny.

Przestrzegając go obopólnie stworzymy

naszym wychowankom warunki

do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

 

"Przedszkolne życie powinno

wyrastać stopniowo z życia domowego (...)

powinno podejmować

i kontnuować zachowania,

z którymi dziecko oswoiło się już w domu".

 

J. Dewey 

 

 

Program wychowawczy Niepublicznego Przedszkola Baśniowy Świat

 

   

Cel główny :  

wspomaganie rozwojudziecka, zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami twórczymi i intelektualnymi

 


Cele szczegółowe:

 • wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń
 • kształtowanie podstawowych postaw moralnych : uczuciowość, tolerancja,sprawiedliwość, odpowiedzialność i życzliwość
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem
 • uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • uśwaidamianie dzieciom o czyhających zagrożeniach, wdrażnie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • zapoznanie z prawem i obowiązkami dziecka

 

 

Zadania główne programu:

 • bądź kulturalny i koleżeński
 • kontroluj swoje zachowanie
 • dbaj o bezpieczeństwo i zdrowie
 • poznaj swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe

 

 

Bądź kulturalny i koleżeński:

 • używanie form grzecznościowych "proszę", "przepraszam", "dziękuje"
 • okazywanie szacunku dorosłym
 • kulturalne zachowanie w trakcie powitań i pożegnań
 • słuchanie innych gdy mówią - dzielenie się wrażeniami kiedy inni słuchają
 • utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
 • przyzwyczajanie do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku w przedszkolu i jego najbliższym otoczeniu
 • wdrażanie do zgodnej zabawy z kolegami - nie wyrządzanie nikomu krzywdy
 • umiejętność dzielenia się z innymi
 • okazywanie pomocy słabszym, młodszym i mniej sprawnym

 

 

Kontroluj swoje zachowanie

 • umiejętność porozumiewania się umiarkowanym głosem
 • przestrzeganie określonych norm i reguł w grupie
 • właściwe zachowania się dzieci w stosunku do innych (nie stosuj obraźliwych słów)
 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych
 • umiejętność właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
 • umiejętność wyrażania swoich uczuć w sposób zrozumiały dla innych
 • poznawanie zworców właściwego zachowania (postawa nauczyciela, postacie z literatury)

 

 

Dbaj o swoje bezpieczeństwo i i zdrowie

 • zaznajomienie dzieci z zzasadami warunkującymi bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, na spacerach i wycieczkach (np. zasady ruchu drogowego)
 • umiejętność unikania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • znajomość profilaktyki prozdrowotnej
 • systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych
 • rozumienie potrzeb wizyt kontrolnych u lekarza: pediatry, stomatologa

 

 

 Poznajswoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe

 • wzbogacanie wiedzy poprzez przekazywanie ciekawostek i interesujących historii, legend związanych z tradycjami rodzinnymi iregionalnymi
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych
 • poznawanie pracy zawodowej rodziców i dziadków oraz zawodów ważnych dla środowiska : strażak, plicjant, lekarz, nauczyciel
 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej - jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna
 • zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem i mapą Polski

 

 

Sposoby realizacji programu - W stosunku do dziecka

 

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez :

 

 • realizację programu adaptacyjnego;
 • rozmowy i dyskusje;
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze obopólnego porozumienia;
 • czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi;
 • omawianie historyjek obrazkowych przestawiających konflikty społeczne;
 • stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczności jego respektowania;
 • ustalenie środków zaradczych stosowanych przy nie respektowaniu ustalonych zasad.